Your search results

Start Up

Mevcut yabancı sermaye mevzuatına göre yabancılarca İspanya’da şahıs şirketi kurulabileceği gibi anonim veya limited şirket kurulması veya Türkiye’deki bir şirketin şubesinin açılması da mümkün bulunmaktadır.

Asgari Sermaye Şartı

Anonim şirket için 60.101 Euro, limited şirketler için 3.005 Euro asgari sermaye konulması gerekmektedir. Bu sermayenin Anonim şirketler için ¼’ünün, Limited şirketler için ise tamamının kuruluş sırasında, bir bankaya bloke edilmek suretiyle ödenmesi gerekmektedir.

Şube ihdası halinde, şubeye, tamamı kuruluşta ödenmek üzere, belirli bir sermaye tahsisi gerekmektedir. Tahsis edilecek sermaye ile ilgili mevzuatta herhangi bir alt veya üst limit öngörülmemekle birlikte, yetkililerce, sermayenin yapılacak işle mütenasip olmasının gerektiği ifade edilmektedir. Pratikte herhangi bir zorlukla karşılaşılmaması açısından, şube sermayesi tesbitinde, limited şirketler için öngörülen asgari limitin altına inilmemesi tavsiye olunur.

Vekil Aracılığıyla Şirket Kurulması

Şirket kurmak veya şube açmak için İspanya’da ikamet veya çalışma izni olması gerekmemektedir. Ancak, kurulacak şirkette yönetici veya başka bir şekilde görev alabilmek için, doğal olarak, çalışma izni alınması gerekir.

Şirket kurulması  veya şube açılması işlemlerinin İspanya’daki bir avukat veya işlemleri yapmakla yetkili bir danışmana vekalet vermek suretiyle gerçekleştirilmesi mümkündür. Bu vekaletname Türkiye’deki bir noter aracılığıyla düzenlenip Türkiye’deki İspanyol İspanyol konsolosluğuna onaylattırılması suretiyle yapılacağı gibi, doğrudan İspanyol konsolosluğu aracılığıyla da düzenlenebilir. Zira, İspanyol konsoloslukları noter yetkisi ile de donatılmışlardır. Ancak, şirket kurulması halinde ortaklardan birinin şirket ana sözleşmesini ve diğer dökümanları, ilgili İspanyol noteri ve diğer makamlar nezdinde imzalamak üzere, fiilen hazır bulunması gerekmektedir. Diğer ortaklar bu işlemi, imza atan ortak haricindeki birine vekalet vererek yaptırabilirler.

Şube açılması durumunda ise, ilgili Türk şirketinin yetkili organınca (yönetim kurulu, ortaklar kurulu vb.) bu cihette bir karar alınması ve bir kişinin bu konudaki işlemleri tekemmül ettirmek üzere yetkilendirilmesi gerekir. Ayrıca, şirket yetkili organın kararı, yetki belgesi ve şirketin ana sözleşmesinin ilgili İspanyol konsolosluğunca tasdik edilmiş suretlerinin temin edilmesi gerekmektedir.

Faaliyete Geçme ve Çalışma İzni

Bir şirket kuruluşu ile ilgili formalitelerin tümü, normal şartlarda 1 · 1,5 ay gibi bir sürede tamamlanabilmektedir. Ancak, bürokrasi ve bazı hizmet kurumlarının biraz yavaş çalışması nedeniyle, bu işlem özellikle yaz aylarında daha da uzun zaman alabilmektedir. Örneğin bir noter işlemi için bir hafta önceden  randevu almak gerekebilmektedir.

 

Compare Listings