Your search results

Proje Geliştirme ve Yönetimi

 • Proje Geliştirme ve Proje Değerleme Hizmetleri

Bir gayrimenkulün geliştiricisi, yatırımcısı ve kullanıcısı için ekonomik, sosyal, teknik, finansal ve yasal enstrümanları ile bir araya getiren en önemli evre, proje geliştirme sürecidir. Gayrimenkul projesi geliştirme, fikir aşaması, analizleri, uygulama süreci ve uygulama sonrasıyla birlikte multi-disipliner faktörlerden oluşan organik bir yapıya sahiptir. Bir arsanın mevcut imar durumu ve yapılaşma şartlarıyla birlikte, arsa şekli, büyüklüğü, konumu, çevresiyle olan etkileşimi, kısa ve uzun vade bölge gelişimi, sosyo-kültürel imkan ve ekonomik olanakları ile mikro ve makro göstergeler dikkate alınarak ilgili mevzuat ve uygulama esasları kapsamında proje geliştirme analizleri ve proje değerleme çalışmaları yapılır.

 

 • Gayrimenkul Fizibilite Analizi Hizmetleri

Bir gayrimenkul yatırımcısı ve geliştiricisi için, projeye dahil olup olmama kararını vermesinde önemli bir etken olan fizibilite analizleri, bir yatırımın geri dönüş süresi ve getiri miktarını, yatırım maliyetini, proje fikrinin veya mevcut projenin tüm olumlu-olumsuz yönlerini, projenin karlılığı, verimliliği, talebe yanıt verebilirliği ile ne kadar uygulanabilir olduğunu, dolayısıyla yapılabilirliğini gösteren çözümlemelerden oluşmaktadır.

Bu kapsamda yapılan genel araştırmalar ise sırasıyla aşağıdaki şekildedir:

 1. Arz-talep ve bölge analizini içeren PAZAR ANALİZİ
 2. Satılacak veya kiralanacak alanların belirlendiği TASARIM ANALİZİ
 3. Arsa, altyapı ve üstyapı için planlanan gelişmeleri içeren MALİYET ANALİZİ
 4. Proje için hangi kaynakların nasıl kullanılabileceğini kapsayan FİNANSMAN MALİYET ANALİZİ
 5. Proje nakit akımı ve karlılık tanımlanmasını içeren FİNANSAL ANALİZ
 6. Fayda ve maliyet kıyaslamaları sonucu yatırımın ölçümlenmesini sağlayan PERFORMANS ANALİZİ

 

 • Gayrimenkul Portföy Değerleme Hizmetleri

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’nun sermaye piyasası mevzuatı uyarınca gayrimenkul değerlemesi yaptırmaları zorunlu tutulan işlemler için, şirketimiz mevzuat hükümlerinin belirlediği asgari unsurlar ve uluslararası değerleme standartları gereğince gayrimenkul portföy değerlemesi hizmeti vermektedir.

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları (GYO) ve Gayrimenkul Portföy Yönetimi Şirketleri bu kapsamda hizmet verdiğimiz kurum ve kuruluşlardır.

 

 • En Verimli ve En Etkin Kullanım Analizi Hizmetleri

Bir anlamda fizibilite analizini içeren ve bunları kapsamlarına göre değerlendirecek bir proje için en doğru yatırımın ne olacağını belirleyen analizdir. Net bugünkü değer, iç verim oranı (IRR), karlılık oranı ve geri dönüş oranı (ROI) teknikleri kullanılarak çeşitli modeller geliştirilir. Projenin yasal olarak mümkün, finansal anlamda olanaklı, ekonomik olarak ise avantajının çözümlemesi yapılır.

 

 • Konsept Geliştirme Danışmanlığı Hizmeti

Bir gayrimenkul projesinde tip ve kullanım amacının doğru analiz edilememesi sebebiyle proje emilim oranı artmakta, yani arzın mevcut boşluğu doldurma süresi uzamaktadır. Bu durum yatırımcı, geliştirici ve kullanıcılar için birçok sorun yarattığından dolayı asla istenmeyen bir durumdur.

Mimari tasarımcılar ile hareket edilerek, gayrimenkul projesi için uygun fizibilite analizleri ile bir arsa üzerinde yükselecek yapının kullanım amacı, kullanım şekli, hedef kitle davranışları, bölge ve kullanıcı istekleri doğrultusunda uygulanabilecek en uygun ve verimli konseptin belirlenmesi hedeflenir. Geliştirilecek konsept neticesinde oluşturulacak birimlerin tipolojileri belirlenir. Konsept geliştirmenin nihai amacı, taşınmazların yüksek doluluk oranı ve hızlı değer artışına sahip, kısa geri dönüş sürelerini sağlamasıdır.

 

 • Bağımsız Bölüm Şerefiyelendirme Hizmeti

Şerefiyelendirme çalışması, aynı proje içerisinde veya aynı parsel üzerinde bulunan yapıdaki aynı tipteki taşınmaz değerinin birbirinden farklı olmasının nedenlere bağlı analizidir. Bağımsız bölümlerin bir nevi hedonik davranıştan ötürü incelikli fiyatı anlamına gelmektedir. Şöyle ki, taşınmazın özellikleri ve bu özelliklerin önem derecesiyle ilişkilendirilmesidir. Cephe, yön, manzara, ulaşım, kat durumu, bahçe ve gezinti alanı, güvenlik, gün ışığı, açıklık, bağımsız bölüm alanı vb. kriterler bir bağımsız bölümün şerefiyesini meydana getirmektedir. Bu kriterlere göre, gayrimenkul projesinde bağımsız bölüm şerefiyelendirme çalışmaları ile daha gerçekçi değere ulaşılmaktadır.

 

 • Gayrimenkul Kira Bedel Tespiti ve Üst Hakkı Değerleme Hizmeti

Gayrimenkul ve proje değerlemesi dışında, bir gayrimenkule ait hak ve faydaların değerleme işlemlerinden en sık uygulanan ve ihtiyaç duyulan hizmet, kira değerinin tespit edilmesi ve üst hakkı değerlemesidir.

Taşınmazın kullanım tipi ve durumu göz önüne alınarak mevcut piyasa koşullarında aylık ve yıllık bazda ne kadar kira değerine sahip olacağı, taşınmazın nitel ve nicel özellikleri ile kira değerine etki eden unsurların irdelenmesi neticesinde belirlenir.

Güvenli şekilde büyük ve kompleks gayrimenkul projelerinin geliştirilmesine imkan sağlayan üst hakkı, diğer bir adıyla inşaat hakkı, farklı yöntem ve analizleri içeren hesaplamalar neticesinde hem arsa hem de arsa üzerindeki gayrimenkul projesi esas alınarak, gelir ve maliyet yönünden kıyaslamalar yapılarak değerleme işlemine tabi tutulur.

 

Compare Listings